BEACH GAMES LIEPĀJA 2024

FUNKCIONĀLAIS FITNESS NOLIKUMS

 1. MĒRĶIS

1.1. Popularizēt funkcionālo fitnesu Liepājā un Latvijā.
1.2. Veicināt sabiedrības aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

 1. VADĪBA

Sacensības organizē biedrība “Sporta klubs CF Liepāja” sadarbībā ar biedrību “CĪŅAS SPORTA KLUBS LIEPĀJA’’ un Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldi.

 1. VIETA UN LAIKS

Sacensības notiks 2024. gada 13. jūlijā Liepājas centrālajā pludmalē plkst. 9:00 līdz 15:00 (saceensību kopējais laiks var mainīties, atkarībā no kopējās sacensību norises).

 1. SACENSĪBU DALĪBNIEKI

4.1. Dalībnieki individuāli startēs sešās kategorijās:

 • Spotra klase- vīrieši
 • Sporta klase -sievietes
 • Tautas klase – sievietes
 • Tautas klase -vīrieši
 • Jauniešu klase 14-16 gadi jauni – meitenes un zēni.

4.2. Pieaugušo kategorijās atļauts startēt no 17 gadu vecuma. Nepilngadīgiem dalībniekam uzrādot vecāku rakstisku atļauju.
4.3. Jauniešu kategorijās dalībnieki startē no 14-16 gadiem. Sacensību dienā jāuzrāda rakstiska vecāku atļauja.
4.4. Katram dalībniekam ir jābūt spējīgam izpildīt minimālās fizisko vingrinājumu prasības pēc funkcionālā fitnesa standartiem.

 1. NOTEIKUMI

5.1. Dalībnieku maksimālais skaits:

 • Spotra klase- vīrieši 12 dalībnieki
 • Sporta klase -sievietes 12 dalībnieces
 • Tautas klase – sievietes 12 dalībnieces
 • Tautas klase -vīrieši 12 dalībnieki
 • Jauniešu klase 14-16 gadi jauni – meitenes un zēni 12 dalībnieki.

5.2.  Sacensību laikā paredzēti 3 uzdevumu kompleksi.
5.3.  Sacensības notiek pēc funkcionālā fitnesa pamatkustību standartiem.
5.4. Sacensību uzdevumi tiks publicēti līdz 30.jūnijam.
5.5. Minimālās fizisko prasmju prasības atlētiem:

 • Svaru bumbas vingrinājumu variācijas jauniešiem 8-12 kg
 • Svaru bumbas vingrinājumu variācijas pieaugušajiem 12-24 kg
 • Riepas velšana / Tire flips– tikai sporta un tautas klase vīrieši
 • Kāju pacelšana karājoties pie stieņa / Toes to bar – tikai sporta klases atlētiem
 • Kāju pievilkšana karājoties pie stieņa/ Knee raises- tautas un jauniešu klases atlētiem.
 • Pievilkšanās/ Pull up- tikai sporta klases atlētiem
 • TRX pievikšanās/ TRX Inverted row- tikai tautas un jauniešu klasese atlētiem
 • Pildbumbas mešna mērķi/ Wall ball 6-9 kg
 • Burpee
 • Pietupieni / Izklupieni /Squat / Lunge/
 1. PIETEIKŠANĀS

6.1. Pieteikšanas notiek no 10.06.2024 līdz 11.07.2024.
6.2. Dalības maksa 15 EUR.
6.3. Dalībnieks veic dalības maksu ar pārskaitījumu uz norādīto kontu vai piesakoties klātienē sporta klubā “CF Liepāja” Ezera ielā 58. Maksājuma mērķī jānorāda VĀRDS, UZVĀRDS UN KATEGORIJA. Piem., Jānis Puriņš, SPORTA KLASE.
Rekvizīti : Sporta klubs “CF Liepāja”, Reģ.,nr.:40008141099, a/s Swedbank konta nr.: LV62HABA0551037700958

6.4. Dalībnieka dalība sacensībām tiek apstiprināta pēc maksājuma saņemšanas.

6.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka ir informēti, ka sacensību laikā notiks fotografēšana un filmēšana. Dalībnieks apliecina, ka viņam nav iebildumu, ka uzņemtie fotoattēli un video materiāli var tikt publicēti.
6.6. Sacensību dalībnieks apliecina, ka pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.

 1. APBALVOŠANA

7.1. Sacensību beigās tiek apbalvoti 3 labākie atlēti katrā kategorijā.
7.2. Sacensību punktu sistēma: pēc katra uzdevuma pabeigšanas atlēts saņem savai vietai atbilstošu punktu skaitu.
Pirmā vieta =1 punkts, otrā vieta = 2 punkti , trešā vieta =3 punkti u.t.t.
Sacensību laikā visu uzdevumu punkti tiek summēti, un uzvar tas atlēts, kurš sacensību laikā sakrājis vismazāko punktu skaitu.

FUNCTIONAL FITNESS REGULATIONS

 1. OBJECTIVES

1.1. To popularize functional fitness in Liepāja and Latvia.
1.2. To promote an active and healthy lifestyle in the community.

 1. ORGANIZATION

The competition is organized by the association “Sporta klubs CF Liepāja” in cooperation with the association “CĪŅAS SPORTA KLUBS LIEPĀJA” and the Sports Department of Liepāja City Council.

 1. LOCATION AND TIME

The competition will take place on July 13, 2024, at Liepāja Central Beach from 9:00 AM to 3:00 PM (the total duration of the competition may vary depending on the overall progress).

 1. PARTICIPANTS

4.1. Participants will compete individually in six categories:

 • Sports Class – Men
 • Sports Class – Women
 • Amateur Class – Women
 • Amateur Class – Men
 • Youth Class (14-16 years old) – Girls and Boys

4.2. Adults aged 17 and above are allowed to participate. Minors must present a written permission from their parents.
4.3. Youth participants aged 14-16 must present a written parental permission on the competition day.
4.4. Each participant must be capable of performing the minimum physical exercise requirements according to functional fitness standards.

 1. RULES

5.1. Maximum number of participants:

 • Sports Class – Men: 12 participants
 • Sports Class – Women: 12 participants
 • Amateur Class – Women: 12 participants
 • Amateur Class – Men: 12 participants
 • Youth Class (14-16 years old) – Girls and Boys: 12 participants

5.2. The competition will consist of 3 task complexes.
5.3. The competition will follow the basic movement standards of functional fitness.
5.4. The competition tasks will be published by June 30.
5.5. Minimum physical skill requirements for athletes:

 • Kettlebell exercise variations for youth: 8-12 kg
 • Kettlebell exercise variations for adults: 12-24 kg
 • Tire flips – only for men in the sports and amateur classes
 • Toes to bar – only for athletes in the sports class
 • Knee raises – for athletes in the amateur and youth classes
 • Pull-ups – only for athletes in the sports class
 • TRX inverted row – for athletes in the amateur and youth classes
 • Wall ball: 6-9 kg
 • Burpee
 • Squats / Lunges
 1. REGISTRATION

6.1. Registration is open from June 10, 2024, to July 11, 2024.
6.2. The participation fee is 15 EUR.
6.3. Participants must pay the fee via bank transfer to the specified account or register in person at “CF Liepāja” sports club, Ezera Street 58. The payment purpose should include the participant's name and category (e.g., Jānis Puriņš, SPORTS CLASS). Bank details: Sporta klubs “CF Liepāja”, Reg. nr.: 40008141099, a/s Swedbank, account nr.: LV62HABA0551037700958.
6.4. Participation in the competition is confirmed upon receipt of payment.
6.5. By registering for the competition, participants acknowledge that photography and filming will occur during the event and that they have no objections to the photos and videos being published.
6.6. Participants acknowledge that they are responsible for their own health.

 1. AWARDING

7.1. The top 3 athletes in each category will be awarded at the end of the competition.
7.2. Scoring system: After completing each task, athletes receive points corresponding to their place. First place = 1 point, second place = 2 points, third place = 3 points, etc. The points from all tasks are summed up, and the athlete with the lowest total points wins.

Rezervācijas atcelšana

Tiks dzēstas visas tavas rezervācijas, kas sakrīt ar taviem ievadītajiem datiem (epasts, datums, nodarbība). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinies ar mums!
Atcelt rezervāciju